house orange.png

בית

לגיטרה יש 6 מיתרים

יש צוואר ארוך

ולאורך הצוואר

יש סריגים שמחלקים

את הצוואר לבתים

אנחנו מסתכלים על הגיטרה כך

המיתר הראשון

לכל מיתר יש מספר

ולכל צליל יש צבע 

מיתר מי פתוח

כל מיתר פתוח

משמיע צליל שונה

המיתר הראשון נקרא:

 מי, בצבע סגול

כשלוחצים על הבתים

הצליל משתנה

במהלך המשחק אונליין..

 נלמד לנגן

 על 8 צלילים שונים.

נתחיל ב- דו נמוך

ונסיים ב- דו גבוה.