house orange.png

לגיטרה יש 6 מיתרים

יש צוואר ארוך

ולאורך הצוואר

יש סריגים שמחלקים

את הצוואר לבתים

אנחנו מסתכלים על הגיטרה כך

לכל מיתר יש מספר

ולכל צליל יש צבע 

כל מיתר פתוח

משמיע צליל שונה

המיתר הראשון נקרא:

 מי, בצבע סגול

כשלוחצים על הבתים

הצליל משתנה

במהלך המשחק אונליין..

 נלמד לנגן

 על 8 צלילים שונים.

נתחיל ב- דו נמוך

ונסיים ב- דו גבוה.