house orange.png

לכל צליל יש שם אחר וצבע שונה.

כשמנגנים אותם ברצף

הם נשמעים כמו סולם

שמטפס מצליל נמוך לצליל גבוה

דו נמוך

דו גבוה

יש צלילים שמנגנים

ביד ימין

ויש צלילים שמנגנים

ביד שמאל

 את הסמיילי מנגנים

ביד שמאל.

יד שמאל

יד ימין

כל הצלילים מסודרים כך ונקראים:

תווים

לפעמים מופיע סמיילי צבעוני

מעל תו מסויים...

כשזה קורה, 

מנגנים יחד בשתי ידיים.

כל יד מנגנת צליל אחר.