house orange.png

בית

ליוקללי יש 4 מיתרים

יש צוואר ארוך

ולאורך הצוואר

יש סריגים שמחלקים

את הצוואר לבתים

אנחנו מסתכלים על היוקללי כך

המיתר הראשון

לכל מיתר יש מספר

ולכל צליל יש צבע אחר

מיתר לה פתוח

כל מיתר פתוח

משמיע צליל שונה

המיתר הראשון נקרא:

 לה, בצבע כחול

כשלוחצים על הבתים

הצליל משתנה

במהלך המשחק אונליין..

 נלמד לנגן

 על 8 צלילים שונים.

נתחיל ב- דו נמוך

ונסיים ב- דו גבוה.